Przedszkole nr 268
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 268 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

Przedmiotem   działalności  przedszkola  jest  praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Swoją    działalność  przedszkole   prowadzi  od  poniedziałku  do piątku w godz.     6:30 - 17:30
Praca  jest  organizowana  odpowiednio  do  potrzeb  i  możliwości  rozwojowych wychowanków i prowadzona w ramach określonych przez podstawę programową wychowania przedszkolnego obszarów edukacyjnych, w oparciu o przyjęty program wychowania przedszkolnego.
Przedszkole  wspomaga   rozwój   i   edukację  dzieci, poprzez pełnienie  funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego celem
wychowania przedszkolnego jest:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności
  intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego
  radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego
  znoszenia stresów i porażek,
 • rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci, które są niezbędne w poprawnych
  relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa
  w zabawach i grach sportowych,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
  oraz  rozwijanie  umiejętności  prezentowania  swoich  przemyśleń  w  sposób 
  zrozumiały dla innych,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
  wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
  rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.


Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach
następujących obszarów edukacyjnych:

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują się w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
 • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku,
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem,
 • wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
 • wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne,
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,
  budzenie zainteresowań psychicznych,
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu
  zagrożeń,
 • wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt,
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną 

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.AMiecznikowska 06-02-2013
Aktualizujący bzmw/ext.amiecznikowska 07-02-2013
Zatwierdzający Marciniak Bożena 07-02-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-02-2013
Liczba odwiedzin: 892
Rejestr zmian