Przedszkole nr 268
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 268 > Menu Podmiotowe > Struktura organizacyjna > Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

  Drukuj
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Przedszkola nr 268 „słoneczny pRomyk”

w Warszawie

        

 

 

ROZDZIAŁ I       Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ II      Kierowanie pracą przedszkola

ROZDZIAŁ III     Struktura organizacyjna przedszkola

ROZDZIAŁ IV     Zasady funkcjonowania przedszkola

ROZDZIAŁ V      Zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach pracy

ROZDZIAŁ VI     Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji

ROZDZIAŁ VII    Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

ROZDZIAŁ VIII   Działalność kontrolna w przedszkolu

ROZDZIAŁ  IX     Przepisy końcowe

 

 

 ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

 

 

§ 1

Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym jest mowa o:

1)       dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola nr 268 „Słoneczny Promyk”  w Warszawie;

2)       pracowniku – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu nr 268 „Słoneczny Promyk” w Warszawie;

3)       nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Przedszkola nr 268 „Słoneczny Promyk”  w Warszawie;

4)       pracownikach obsługi – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w  Przedszkolu nr 268 „Słoneczny Promyk” w Warszawie;

5)       pracownikach administracji - należy przez to rozumieć kierownika gospodarczego Przedszkola nr 268 „Słoneczny Promyk”  w Warszawie;

6)       radzie pedagogicznej - należy przez to rozumieć wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu nr 268 „Słoneczny Promyk”  w Warszawie;

7)       przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole nr 268 „Słoneczny Promyk”  w Warszawie;

8)       statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 268 „Słoneczny Promyk” w Warszawie;

§ 2

1.       Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Stołeczne Warszawa, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa:

1)    oświatowego,

2)    samorządu terytorialnego

3)     powszechnie obowiązującego,

4)     wewnątrzprzedszkolnego,

2.       Szczegółowe cele i zadania przedszkola określa Statut przedszkola.

 

§ 3

Przedszkole działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, niniejszego Regulaminu oraz aktów prawnych wydanych przez MEN oraz Prezydenta Miasta st. Warszawy.

 

§ 4

Regulamin organizacyjny określa organizację i zasady  funkcjonowania przedszkola, a w szczególności:

1)       strukturę organizacyjną przedszkola,

2)       zakres działania poszczególnych organów przedszkola.

 

                                                                    § 5

Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Przytyk 5a.

 

 § 6

Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

 

 

ROZDZIAŁ II
Zasady kierowania przedszkolem

 

   § 7

Funkcjonowanie przedszkola opiera się na zasadach:

1)       jednoosobowego kierownictwa,

2)       służbowego podporządkowania,

3)       podziału czynności,

4)       indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

 

   § 8

1.       Kierownikiem Przedszkola jest Dyrektor

2.       Dyrektor dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3.       Dyrektor kieruje przedszkolem poprzez wydawanie zarządzeń, pism ogólnych oraz  poleceń służbowych.

4.       Podczas nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni osoba, która posiada pełnomocnictwo  do zastępowania dyrektora.

5.       Dyrektor przedszkola koordynuje funkcjonowanie komórek organizacyjnych przedszkola w zakresie realizacji aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną, Organ Prowadzący i Organ Nadzorujący przedszkole.

 

§ 9

1.         Nadzór nad przedszkolem jest sprawowany przez:

1)       Organ Prowadzący – Miasto Stołeczne Warszawa

2)       Organ Nadzorujący – Mazowiecki Kurator Oświaty

2.    Obsługę finansowo-księgową prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

 

§ 10

1.         W celu zapewnienia realizacji przez Przedszkole zadań o szczególnym znaczeniu, Dyrektor może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy.

2.         Skład zespołu zadaniowego ustala dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

 

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna przedszkola

 

§ 11

  1. Organami przedszkola są:

1)         Dyrektor przedszkola

2)         Rada Pedagogiczna

3)         Rada Rodziców

§ 12

  1. Szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania organów przedszkola określa Statut przedszkola, a ponadto:

1)        Dyrektor przedszkola dokonuje czynności prawnych związanych z kierowaniem i bieżącą działalnością przedszkola na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Warszawy;

2)         Rada Pedagogiczna obowiązki statutowe wypełnia w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej.

3)        Rada Rodziców obowiązki statutowe wypełnia w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

 

§ 13

  1. Strukturę organizacyjną przedszkola stanowią:

1)         Dyrektor – kierownictwo przedszkola

2)         Personel pedagogiczny – nauczyciele

3)         Personel administracji:

a)    kierownik gospodarczy

b)    sekretarka

4)         Personel obsługi:

a)  pomoc nauczyciela

b)  kucharka

c)  pomoc kucharki

d)  woźna

e)  dozorca

  1. Schemat organizacyjny przedszkola określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 14

  1. Personel przedszkola podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
  2. Przydział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy szczegółowych obowiązków pracownika – zatwierdzone przez dyrektora przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ IV
Zasady funkcjonowania przedszkola

 

§ 15

Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

1)       praworządności,

2)       służebności wobec społeczeństwa,

3)       racjonalnego gospodarowania mieniem,

4)       jednoosobowego kierownictwa,

5)       kontroli wewnętrznej,

6)       podziału zadań między personelem,

7)       wzajemnego współdziałania.

 

§ 16

1. Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się  

    przepisami prawa, do przestrzegania którego są zobowiązani.

2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany  

    informacji i wzajemnych konsultacji.

 

§ 17

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy  

    i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem  

    przedszkola.

2. Zakupy i remonty bieżące są realizowane po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

 

ROZDZIAŁ V

Zakresy działania i kompetencje

 

§ 18

1.  Dyrektor Przedszkola

Do zakresu działania i kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1)     reprezentowanie placówki na zewnątrz,

2)     kierowanie bieżącymi sprawami przedszkola,

3)     wydawanie zarządzeń w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

4)    wydawanie poleceń pracownikom przedszkola w zakresie dotyczącym działalności placówki,

5)    wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

6)     wydawanie upoważnień pracownikom do wykonywania zadań w imieniu dyrektora,

7)    realizowanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy wobec pracowników przedszkola, w tym także ich zatrudnianie i zwalnianie,

8)    prowadzenie kontroli wewnętrznej w przedszkolu,

9)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracownikami pedagogicznymi,

10) wprowadzanie zmian do niniejszego regulaminu.

2.  Nauczyciele

Do zakresu działania i kompetencji nauczyciela należy w szczególności:

1)       odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci oraz za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego,

2)       realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki .

3.  Pracownicy administracji - kierownik gospodarczy i sekretarka

Kierownik gospodarczy wykonuje obowiązki administracyjno - organizacyjne w przedszkolu i prowadzi gospodarkę kasową przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.       Do podstawowych obowiązków kierownika gospodarczego należy:

1)      opieka nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola, zapewnienie ich należytego utrzymania;

2)       nadzorowanie pracy bloku żywienia,

3)      prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie książki inwentarzowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4)      sprawowanie bezpośredniej kontroli nad pracami wykonywanymi przez pracowników obsługi,

5)      monitorowanie lub przyjmowanie opłat od rodziców według obowiązujących stawek,

6)      koordynowanie współdziałania przedszkola z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Bielany;

7)       dbałość o właściwe przechowywanie pieniędzy (pogotowie kasowe) w kasie pancernej;

8)       wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora placówki.

2.       Do podstawowych obowiązków pracownika sekretariatu należy:

1)   organizacja i prowadzenie sekretariatu Przedszkola nr 268,

2)    prowadzenie i załatwianie spraw osobowych pracowników,

3)    wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora placówki.

4.  Pracownicy obsługi

1.         Do podstawowych obowiązków pracowników obsługi należy:

1)    utrzymanie czystości w  budynku przedszkola i otoczeniu,

2)    wykonywanie zadań organizujących i zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników Przedszkola nr 268 „Słoneczny Promyk” znajduje się w teczce osobowej oraz w statucie przedszkola, którego pracownicy obowiązani są przestrzegać.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji

 

§ 19

Postępowanie kancelaryjne w przedszkolu określa instrukcja kancelaryjna zgodna z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów oraz z rozporządzeniem Ministra Kultury z 16 września 2002r.

1.       W przedszkolu obowiązują następujące zasady obiegu dokumentów wprowadzone do realizacji zarządzeniem dyrektora placówki:

1)       przyjmowanie, rejestrowanie, dekretowanie, rozdział, załatwianie, obieg i przekazywanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w przedszkolu,

2)       dekretacja i dyspozycja umieszczona na korespondencji wpływającej mają charakter wiążących poleceń służbowych,

3)       korespondencja rejestrowana jest przez sekretariat i przekazywana do załatwienia

zgodnie z dekretacją.

2.       Obieg dokumentów finansowych określa zarządzenie dyrektora w sprawie określenia polityki rachunkowości przedszkola.

3.      Obieg dokumentów w przedszkolu może odbywać się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych zatwierdzonych przez dyrektora przedszkola w drodze odrębnego zarządzenia.

 

§ 20

1.       Korespondencja zastrzeżona do podpisu dyrektora:

1)       pisma kierowane do organów władzy państwowej oraz do organów administracji samorządowej,

2)       pisma kierowane do instytucji kontroli w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami,

3)       decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

4)       dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników przedszkola,

5)       pisma okolicznościowe, listy gratulacyjne,

6)       upoważnienia.

2.       W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola, korespondencję zastrzeżoną do jego podpisu podpisuje osoba, która zastępuje dyrektora na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

 

ROZDZIAŁ VII
Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

 

§ 21

1.      Rozpatrywanie skarg i wniosków w przedszkolu odbywa się zgodnie z obowiązującą procedurą przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków.

2.      Dyrektor przedszkola koordynuje organizację przyjmowania, rozpatrywania, ewidencjonowania i załatwiania skarg i wniosków w placówce.

3.      Szczegółowy sposób ewidencjonowania oraz przyjmowania skarg i wniosków określa dyrektor przedszkola w drodze zarządzenia wewnętrznego.

 

§ 22

1.       Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skargo i wniosków na zasadach określonych w procedurze, o której mowa w § 21 pkt 1.

2.      Wszystkie skargi wpływające do przedszkola lub wnoszone ustnie w ramach przyjęć interesantów podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków.

3.       Księga skarg i wniosków znajduje się w kancelarii przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ VIII
Działalność kontrolna w przedszkolu

 

§ 23

1.       System kontroli w przedszkolu obejmuje:

1)       kontrolę wewnętrzną,

2)       kontrolę zewnętrzną.

2.       Kontrolę wewnętrzną sprawuje dyrektor przedszkola, zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej.

3.       Kontrolę zewnętrzną sprawują:

1)               Wydziały i biura wykonujące zadania w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy,

2)                Wydział kontroli i Audytu Wewnętrznego,

3)                Zespoły powoływane doraźnie w zakresie ustalonym przez Prezydenta m. st. Warszawy

4)                Straż Pożarna,

5)                Sanepid,

4.       Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania, doboru środków i wykonywanie zadań przez przedszkole.

 

ROZDZIAŁ IX
Przepisy końcowe

 

§ 24

1.       Kierownicy jednostek organizacyjnych przedszkola są odpowiedzialni za egzekwowanie przestrzegania przez pracowników postanowień niniejszego regulaminu.

2.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące oraz Statut Przedszkola i Regulamin Pracy.

3.       Wprowadzanie zmian do regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego ustalenia.

4.       Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r.

 

 

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.AMiecznikowska 21-01-2013
Aktualizujący bzmw/ext.amiecznikowska 22-01-2013
Zatwierdzający Marciniak Bożena 22-01-2013
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-01-2013
Liczba odwiedzin: 5067
Rejestr zmian